“Avrupa Birliği’nin Normatif Gücü”: İnsan Hakları ve Demokrasi İdeali Bağlamında Bir Analiz*

“Avrupa Birliği’nin Normatif Gücü”: İnsan Hakları ve Demokrasi İdeali Bağlamında Bir Analiz*

Selim Vatandaş**


Özet

Bu makale Avrupa Birliği literatüründeki normatif güç iddiasını ele almakta, Birliğin Lizbon Antlaşması sonrasında karşılaştığı sınavların AB normları ile etkileşimini değerlendirmektedir. Bu bağlamda ilk olarak güç kavramı ve çeşitli güç tanımlamaları ele alınmıştır. Makalenin ikinci bölümünde; Ian Manners’ın Avrupa’nın normatif gücü yaklaşımı irdelenmiştir. Üçüncü bölümde Birliğin Lizbon Antlaşması sonrası karşılaştığı sınavlar Birliğin insan hakları ve demokrasi miti bağlamında ele alınmıştır. İnsan hakları bağlamında Birlik içinde tartışmalara neden olan yabancı düşmanlığının yükselişi ve Avrupa’ya yönelen düzensiz göçü değerlendirilmiş; Birliğin demokrasi miti bağlamında Arap İsyanlarına yaklaşımı tartışılmıştır. Makale Birliğin 2010’lu yıllarda karşılaştığı sınavlarda yetersiz kaldığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte makalede Birliğin; kimliği, meşruiyeti ve uluslararası sistemdeki değerler merkezli konumunun pekiştirilmesi için normatif tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği’nin Normatif Gücü, göç, Arap İsyanları, AB değerleri

“Normative Power of Europe”: An Analysis in the Context of the Human Rights and Democracy Idea

Abstract

This article discusses the Ian Mannes’s Normative Power of Europe approach and evaluates challenges against EU norms in the 2010’s. In this context, firstly, the article discusses power concept and various power definitions in international relations literature. In the second and third part, “the normative power of Europe” idea examined, and challenges of the European Union discussed in the context of the Union's human rights and democratic norms. Within the framework of the human rights norm of the European Union, the interaction between irregular migration to Europe and the rise of xenophobia evaluated. Besides, in the article the approach of the European Union to the Arab Revolts was elaborated. The article emphasizes that the European Union was insufficient in the challenges in the 2010’s. However, the article advocates that the EU will maintain its normative discourse in order to consolidate his identity, legitimacy and value-centered position on the international system.

Keywords: Normative power of Europe, immigration, Arab Uprisings, EU values